เครือข่าย
Network

กว่า ๑๐ ปี ที่ผ่านมา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  พยายามดำเนินการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลก UNESCO จึงเสนอโครงการ “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” (The Creative Cities Network) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ที่จะนำไปสู่รูปแบบใหม่ของความร่วมมือในระดับนานาชาติ ในภาคประชาชน เอกชน สาธารณะและประชาคม

เครือข่ายในประเทศ National Network

Creative Cities Network

The Creative Cities Network is currently formed by 116 Members from 54 countries covering seven creative fields: Crafts & Folk Art, Design, Film, Gastronomy, Literature, Music and Media Arts.

เครือข่ายระหว่างประเทศ International Network

Creative Cities Network

The Creative Cities Network is currently formed by 116 Members from 54 countries covering seven creative fields: Crafts & Folk Art, Design, Film, Gastronomy, Literature, Music and Media Arts.