กิจกรรมข่าวสาร
Events

Chiang Mai Design Week 2016

Updated 2017-03-17 13:56:52

    โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์กร UNESCO ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TDCD) จัดเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองสร้างสรรค์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากเมืองไทเป และเมืองไจปูร์ จากภาครัฐ ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การอนุรักษ์และการต่อยอดพัฒนาเมืองให้เติบโตบนพื้นฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่นของเมือง โดย Ms. Alice RuHwa Chiu เลขาธิการใหญ่สถาบันการจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตร์แห่งไต้หวัน, Dr. ShikhaJain เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการประชุมมรดกโลกขององค์กร UNESCO เพื่อการวางแผนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมหลากหลาย, Dr. Min-Chin Kay Chiang ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสถาบันบัณฑิตศึกษาสถาปัตยกรรมและมรดกวัฒนธรรม และผู้อำนวยการศูนย์การสอนและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติไทเป ประเทศไต้หวัน และ Mr. Cho, Tzu-Lo บุตรชายของ Ms. Cheng, Mei-Shu เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการผสมผสานเทคนิกการทำผ้าบาติกเข้ากับการย้อมคราม 

    งานเสวนาที่ว่าด้วยการพัฒนาและปรับปรุงชุมชนเมืองด้วยงานออกแบบ โดยเชิญวิทยากรมากประสบการณ์ ผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์และพัฒนาเมืองต่างๆ ทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยวิทยากร: Brian McGrath คณบดี School of Constructed Environments สถาบัน Parsons The New School of Design นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา, James Grose สถาปนิกชาวออสเตรเลีย ผู้อำนวยการบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม BVN Architecture ประจำสำนักงานในซิดนีย์, Emily Wang ผู้อำนวยการสถาบัน Taiwan Cultural & Creativity Development Foundation ประเทศไต้หวัน และ David Handley มีประสบการณ์ด้านการจัดนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติมากว่า 17 ปี

    เนื่องจากปัจจุบันงานออกแบบได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวิตของผู้คนมากขึ้น เทศกาลจึงได้เรียบเรียง เนื้อหาเทศกาลให้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของมุมมอง วิถีชีวิต หรือปัจจัยใหม่ ที่เป็นแรงผลักดันต่อการ สร้างสรรค์งานออกแบบ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเชียงใหม่และเมืองอื่นๆ โดยนําเสนอ ผ่านการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม ผลงานการออกแบบ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนถึงการใช้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ผสานเข้ากับทักษะเชิงช่างและอัจฉริยภาพท้องถิ่น ในการตอบโจทย์ การดํารงชีวิต การบริโภค และธุรกิจสมัยใหม่

    โปรแกรมกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่มีการพัฒนาวิธีการให้สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็น การจัดแสดงผลงานออกแบบ หรือกิจกรรม ที่สร้างประสบการณ์ร่วมกับงานออกแบบ การส่งเสริมแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ นักสร้างสรรค์ ธุรกิจ และผู้ที่สนใจงานออกแบบทั่วไป ดังนี้

 

วันที่ 6 ธันวา 2559 เวลา 13.30 - 17.00

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ Chiang Mai Vocational College

หัวข้อการเสวนาเรื่อง "Urban Development towards UNESCO Creative City & Crafts and Community"

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 - 17.00

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ Chiang Mai Vocational College

หัวข้อการเสวนาเรื่อง Design and City "Urban Development and City Revitalization"

 

for more information: http://www.chiangmaidesignweek.com/index.html#/program