"นกกินน้ำร่วมต้น"

Nok Kin Nham Ruam Ton

นก หรือ หงส์ เป็นรูปสัตว์มงคลทั้งในชีวิตจริงและในจินตนาการที่สื่อถึงป่าหิมพานต์ในคติเรื่องจักรวาล นอกจากนั้นยังมี ความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ การมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่สามัคคีมีความมั่นคงและยั่งยืน เปรียบเสมือนกับผู้คน ที่มาจากต่างที่ ต่างถิ่น ต่างภูมิลำเนาได้มาอยู่ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อให้งานหัตถกรรมและศิลปะ พื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ เจริญสืบไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

more about us